Wij kunnen je hulp hard gebruiken in onze strijd voor de LHBTIQ+ gemeenschap! Nog steeds vechten we elke dag met hart en ziel tegen discriminatie en voor meer gelijkheid en inclusiviteit. Wil jij je steentje bijdragen? Enorm veel dank!

Hieronder lees je wat lidmaatschap precies inhoudt, waar het geld naartoe gaat en wat de voordelen zijn van COC-lidmaatschap. Je kunt via onderstaande button ook direct lid worden:Over het COC: een democratische vereniging
COC Nederland is een federatie van 20 COC-verenigingen. U bent lid van het COC in uw eigen regio. Het regionale COC is een zelfstandige rechtspersoon: een vereniging waar leden op de algemene ledenvergadering het bestuur kiezen en invloed kunnen uitoefenen op het beleid van hun vereniging. Het hoogste orgaan van de federatie is de Algemene Vergadering. Afgevaardigden van de regionale COC’s nemen hier besluiten over de koers van de federatie en kiezen het bestuur van de federatie. Het COC is één van de weinige LHBT-organisaties met een democratische verenigingsstructuur. Door de nauwe samenwerking binnen de federatie worden krachten gebundeld en kan het COC regionaal, nationaal en internationaal invloed uitoefenen. De COC-leden zorgen voor de verankering van het COC binnen de LHBTI-gemeenschap. Uw lidmaatschap is dus zeer belangrijk!

Uw COC-lidmaatschap
Het lidmaatschapsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. Een lidmaatschap kan elk moment ingaan en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Als bewijs van lidmaatschap ontvangen alle leden een COC-ledenpas. Deze wordt jaarlijks toegezonden in januari of zo snel mogelijk na de eerste aanmelding.

Contact met de ledenadministratie
De ledenadministratie van alle regionale COC’s wordt centraal gedaan door COC Nederland*. De meeste vragen met betrekking tot uw lidmaatschap kunt u op deze pagina vinden. En anders neemt u contact op met de ledenadministratie via: [email protected] of belt u met 020-6234596.
Adreswijzigingen kunt u direct doorgeven via [email protected].
.
Gelieve bij alle contact met de ledenadministratie uw lidmaatschapsnummer bij de hand te houden.

Contributietarief
Als lid betaalt u contributie en maakt u het werk van het COC mogelijk. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks bepaald door de Algemene Vergadering van COC Nederland. Ondanks de inflatie en het gestegen BTW-tarief is besloten de contributie niet te verhogen. Voor 2019 gelden de volgende jaartarieven:

 • Normaal tarief – € 45,-
 • Gereduceerd tarief – € 26,50
  Dit tarief is voor leden met een inkomen op bijstandsniveau. Het COC vindt het belangrijk dat iedereen uit de gemeenschap lid kan worden.  Om hiervoor in aanmerking te komen moet een verzoek worden ingediend bij de ledenadministratie. Leden kunnen zelf het lagere bedrag overmaken.
 • Jongerentarief – € 26,50
  Dit tarief is voor jongeren in de leeftijd tot en met 25 jaar.

De hierboven genoemde bedragen zijn jaarbedragen. Gedurende het jaar neemt het bedrag naar rato af.

Expreszo
De Algemene Ledenvergadering van Expreszo heeft op 23 juni 2017 ingestemd met de opheffing van de vereniging. De activiteiten, zoals de redactie van de website, worden voortgezet vanuit COC Nederland. Het COC-jongerentarief blijft wel bestaan.

Verdeling contributie binnen het COC
Het COC zet zich in voor de brede LHBTI-gemeenschap. Met uw bijdrage maakt u het werk van het COC mogelijk – zowel op regionaal, landelijk als internationaal niveau. De door COC Nederland geïnde contributie wordt volgens een door de Algemene Vergadering van COC Nederland vastgestelde sleutel verdeeld. Van het gewone en gereduceerde tarief ontvangt COC Nederland 40% en de regionale COC-vereniging 60%.
In het publieksjaarverslag legt COC Nederland jaarlijks verantwoording af aan haar achterban over haar werkzaamheden. COC-leden krijgen deze thuisgestuurd.

Betaling van uw contributie
Betaling van de contributie is jaarlijks en kan op de volgende manieren:

 • Automatische incasso
  Wij vragen onze leden om zo veel mogelijk te betalen via automatische incasso. Dit bespaart administratieve kosten en dat geld kan weer ingezet worden voor onze doelstellingen.
 • Acceptgiro
  Betaling via acceptgiro is ook mogelijk. De contributie moet binnen 4 weken na ontvangst van de acceptgiro worden voldaan.
 • Internetbankieren
  Dringend verzoek om bij betaling via internetbankieren of telebanking altijd het lidmaatschapsnummer te vermelden.

Betaling via automatische incasso
Betaling via automatische incasso is voor u handig en bespaart COC Nederland geld omdat de verwerking sneller en makkelijker gaat. Daarom vragen wij onze leden COC Nederland te machtigen om het lidmaatschapsgeld te innen via automatische incasso.
Heeft u een acceptgiro van ons ontvangen en wilt u COC Nederland machtigen, dan kunt u aangeven of u de contributie voor dit jaar zelf overmaakt en de incasso per het nieuwe jaar laat ingaan, of dat u wilt dat het bedrag voor dit jaar al automatisch geïncasseerd kan worden. Indien u van betaalmogelijkheden wilt wijzigen, stuurt u dan een e-mail naar: [email protected].
Bent u het achteraf niet eens met de afschrijving, dan kunt u binnen een maand na de boekingsdatum het bedrag probleemloos terugvorderen bij uw bank.

Beëindigen van het lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door overlijden of opzegging. Uiteraard houden we u graag nog heel lang als lid. Mocht u om inhoudelijke of financiële redenen uw lidmaatschap willen beëindigen, neemt u dan eerst contact met ons op. Wij horen graag van u hoe u denkt dat wij ons werk beter kunnen doen. Verder is het altijd mogelijk om te verzoeken om in aanmerking te komen voor het gereduceerde tarief.

U kunt uitsluitend schriftelijk verzoeken om beëindiging van uw lidmaatschap.

Ons postadres is:
COC Nederland – ledenadministratie
Postbus 3836
1001 AP Amsterdam

Er vindt geen restitutie plaats van contributie over het resterende deel van het jaar. Opzeggingen voor het opvolgende jaar moeten vóór 1 december van het lopende jaar bij de ledenadministratie binnen zijn.

Samenwoners
Het lidmaatschap van het COC is individueel. COC kent geen partner- of gezinslidmaatschap: alle leden zijn gelijk. Wel is het mogelijk om toezending van post van één van de samenwonende partners of gezinsleden stop te zetten om kosten en milieubelasting te besparen.
In verband met de automatische verwerking van betalingen is het dringend verzoek om contributiebetalingen per lid te doen en niet te combineren. Dit voorkomt dat betalingen onterecht open blijven staan.

Extra donaties
U kunt via uw contributie een extra donatie doen. Deze komt volgens de onder het kopje contributie-inkomsten genoemde verdeelsleutel ten goede aan COC Nederland en uw eigen lidvereniging. Maakt u € 100,00 in plaats van € 45,00 over, dan geeft u dus respectievelijk €40 en €60  aan COC Nederland en aan uw regionale COC-vereniging.

COC Nederland en haar dochterstichtingen zijn door de belastindienst aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen.

COC Nederland en de 20 regionale COC-verenigingen  zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen. Zij hebben daarom de zg. ANBI-status, Dit betekent dat uw contributie en donaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. U kunt ook aantrekkelijk een gift doen via een notariële akte van schenking.

*) De ledenadministratie wordt nu voor ons uitgevoerd door SP Abonneeservice in Alpen aan de Rijn. In het derde kwartaal van 2021 zal de ledenadministratie zelf door COC Nederland overgenomen worden. Gedurende deze tijd zal er schaduw worden gedraaid. Dit kan betekenen dat verwerking van mutaties langer zullen duren dan u gewend bent.


Wil jij ons helpen in onze strijd?